...ยินดีต้อนรับเข้าสู่บทเรียนบนเครือข่าย เรื่องอิเล็กทรอนิกส์เบื้องต้น...
 
ติดต่อครูผู้สอน
คลังความรู้
งานไฟฟ้าและอิเล็คทรอนิกส์เบื้องต้น
หน่วยงานต้นสังกัด
กลุ่มสาระฯการงานอาชีพฯ

1) การประชุมสัมมนาบุคลากรเพื่อพัฒนาระบบงานประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา วันที่ 15 – 16  มิถุนายน  2556 ณ โรงเรียนเมืองพลพิทยาคม จัดโดย   โรงเรียนเมืองพลพิทยาคม

2)  ผ่านการอบรมทักษะคอมพิวเตอร์โปรแกรม Swishmax4 วันที่ 6 – 7 กันยายน 2557 ณโรงเรียนเมืองพลพิทยาคมจัดโดยงานคอมพิวเตอร์โรงเรียนเมืองพลพิทยาคม ร่วมกับ วิทยาลัยบัณฑิตเอเชีย

3)   ผ่านการอบรมการจัดทำหลักสูตรโรงเรียนเมืองพลพิทยาคม วันที่ 13 -15 พฤศจิกายน 2557 ณ บ้านสวนชมดาวรีสอร์ท จ.ขอนแก่น  จัดโดย ฝ่ายวิชาการโรงเรียนเมืองพลพิทยาคม

4)   ศึกษาดูงาน กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี  วันที่ 26-28 กรกฎาคม 2557 โรงเรียนโรงเรียนพิบูลมังสาหาร และโรงเรียนเบ็ตตี้ดูเมน 2        ช่องเม็ก จังหวัดอุบลราชธานี

5)   ผ่านการอบรมการจัดทำแผนพัฒนาการศึกษาโรงเรียนเมืองพลพิทยาคม        วันที่ 9-10 ตุลาคม 2558 ณ โรงเรียนเมืองพลพิทยาคม  จัดโดย โรงเรียนเมืองพลพิทยาคม

6)   ผ่านการอบรมสัมมนา การจัดการเรียนการสอนโดยใช้ Project base Learning วันที่ 19 -20 มีนาคม 2558  ณ โรงเรียนเมืองพลพิทยาคม  จัดโดย องค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น

 

 

 

 

 

 

 
 

AmazingCounters.com
สถิติการเข้าชม  เริมนับ 9/09/2556