...ยินดีต้อนรับเข้าสู่บทเรียนบนเครือข่าย เรื่องอิเล็กทรอนิกส์เบื้องต้น...
 
ติดต่อครูผู้สอน
คลังความรู้
งานไฟฟ้าและอิเล็คทรอนิกส์เบื้องต้น
หน่วยงานต้นสังกัด
กลุ่มสาระฯการงานอาชีพฯ

ปีพ.ศ.  2550   :: ครุศาสตร์อุตสาหกรรมมหาบัณฑิต  สาขา  วิศวกรรมไฟฟ้า  
                     มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี  
ปีพ.ศ.  2545  ::  ประกาศนียบัตรบัณฑิต  สาขา การจัดการและประเมินโครงการ
                     สถาบันราชภัฏสกลนคร
ปีพ.ศ.  2544  ::  วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต  สาขา  วิศวกรรมไฟฟ้า
                     มหาวิทยาลัยขอนแก่น  
ปีพ.ศ.  2540  ::  มัธยมศึกษาปีที่  6  (สายวิทย์ – คณิต)  โรงเรียนคำสร้อยพิทยาสรรค์
                     จ.มุกดาหาร   
ปีพ.ศ.  2537  ::  มัธยมศึกษาปีที่  3  โรงเรียนคำสร้อยพิทยาสรรค์
                     จ.มุกดาหาร   
ปีพ.ศ.  2534  ::  ประถมศึกษาปีที่  6  โรงเรียนบ้านโนนเกษม  จ.มุกดาหาร

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

AmazingCounters.com
สถิติการเข้าชม  เริมนับ 9/09/2556