...ยินดีต้อนรับเข้าสู่บทเรียนบนเครือข่าย เรื่องอิเล็กทรอนิกส์เบื้องต้น...
 
ติดต่อครูผู้สอน
คลังความรู้
งานไฟฟ้าและอิเล็คทรอนิกส์เบื้องต้น
หน่วยงานต้นสังกัด
กลุ่มสาระฯการงานอาชีพฯ

ชื่อ :: นายจักรพันธ์   ทองผาย
เชื้อชาติ :: ไทย        สัญชาติ  :: ไทย      ศาสนา  ::  พุทธ
วันเกิด  ::  เกิดวันพฤหัสบดีที่  31  พฤษภาคม  2522
บิดาชื่อ  ::  นายบุญรัก  ทองผาย            
มารดาชื่อ  ::  นางเลิง  ทองผาย             
จำนวนพี่น้อง  ::  3  คน      เป็นบุตรคนที่  ::  1 
ภูมิลำเนาเดิม  ::   2  หมู่  8  ต.นิคมคำสร้อย  อ.นิคมคำสร้อย  จ.มุกดาหาร  49130
ที่อยู่ปัจจุบัน  ::  โรงเรียนเมืองพลพิทยาคม   อำเภอพล  จ.ขอนแก่น  40120
สถานที่ทำงาน  ::  โรงเรียนเมืองพลพิทยาคม  อำเภอพล  จ.ขอนแก่น  40120
ตำแหน่ง  ::  ครู  คศ.2
เลขที่ตำแหน่ง  ::  19581-2

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

AmazingCounters.com
สถิติการเข้าชม  เริมนับ 9/09/2556